BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
An Giang
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Bạc Liêu
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Bến Tre
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Cà Mau
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Cần Thơ
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Đồng Tháp
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Hậu Giang
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Kiên Giang
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Long An
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Sóc Trăng
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Tiền Giang
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Trà Vinh
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Vĩnh Long
--Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới