BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
An Giang
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
Bạc Liêu
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
Bến Tre
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
Cà Mau
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
Cần Thơ
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
Đồng Tháp
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
Hậu Giang
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
Kiên Giang
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
Long An
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
Sóc Trăng
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
Tiền Giang
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
Trà Vinh
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn
Vĩnh Long
--Số máy ATM trên một trăm nghìn dân từ 16 tuổi trở lên trên địa bàn