BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp
An Giang
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp
Bạc Liêu
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp
Bến Tre
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp 65192 68242 67837 73815 73459
Cà Mau
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp
Cần Thơ
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp
Đồng Tháp
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp
Hậu Giang
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp
Kiên Giang
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp
Long An
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp
Sóc Trăng
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp
Tiền Giang
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp 62471 70630 73356 76191 76702
Trà Vinh
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp 57493 58065 59443 61318
Vĩnh Long
--Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực phi nông nghiệp 165062