BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%) 91.9 94.3 95.4 97.7 99
An Giang
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)
Bạc Liêu
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)
Bến Tre
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)
Cà Mau
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)
Cần Thơ
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)
Đồng Tháp
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)
Hậu Giang
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)
Kiên Giang
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)
Long An
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)
Sóc Trăng
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)
Tiền Giang
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)
Trà Vinh
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)
Vĩnh Long
--Tỷ lệ xã có đường ô tô đến ủy ban nhân dân xã (%)