BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
An Giang
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 43.18
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
Bạc Liêu
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
Bến Tre
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 49.32
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
Cà Mau
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 46.61 46.63 49.12 49.18
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
Cần Thơ
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
Đồng Tháp
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 94.8066 86.9432 92.5342 100.0779
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
Hậu Giang
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 74.4743 87.4569 81.7294 84.6319 80.5884
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
Kiên Giang
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 92.4363 93.3959 97.8019 85.3317 81.1871
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
Long An
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 23.9783 37.4248 36.3346 40.3501 44.1521 39.3238 44.0732 47.5852 48.8585 57.2751
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
Sóc Trăng
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 29 50.0 56 63 70 72 75
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
Tiền Giang
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 24.6986 35.1860 33.8696 34.4572 23.8752 18.9404 19.8392 23.9319 25.7602 26.9399
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
Trà Vinh
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 80.45
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động
Vĩnh Long
--Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 91.7920 81.4211 93.2284 79.5700 89.6747 71.8693 76.3852 85.6172
----Tỷ lệ nữ từ 15-49 tuổi sử dụng điện thoại di động