BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 47.6 53.3 60.4 67.3 77.7 81.9
An Giang
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 60.71 89.29 93.2 93.81 82.29 84.4 86.32 88.43 89.2
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 39.3 42 45.5 50 52 52 52.05 53 53.96 83.7
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 39.9 40.4 46 61.6 64.6 70.7 75.8 84.8
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 51.8 65.71
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 60.05 74.67 81.01
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 91.1
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%)
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 41.83 44.55 47.06 48.87 49.11 49.45 52.92 56.62 60.58 74.7
Long An
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 41.71 55.36 57.77 70.54 70.5
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 36.85 38.49 46.77 52 52.05 53 53.96
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 56.67 58.9 72.02 75.25 75.5 75.78
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 29 29.6 33.2 43.1 53.62 59.35 61.4
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (%) 44.35 50.83 53.85 58.76 76.2 85.1