BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%) 26 33.8 40.3 45
An Giang
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)
Bạc Liêu
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)
Bến Tre
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)
Cà Mau
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)
Cần Thơ
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)
Đồng Tháp
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)
Hậu Giang
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)
Kiên Giang
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)
Long An
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)
Sóc Trăng
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)
Tiền Giang
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)
Trà Vinh
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)
Vĩnh Long
--Tỷ lệ xã có hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải (%)