BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
An Giang
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
Bạc Liêu
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
Bến Tre
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
Cà Mau
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
Cần Thơ
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
Đồng Tháp
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
Hậu Giang
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
Kiên Giang
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
Long An
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
Sóc Trăng
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
Tiền Giang
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
Trà Vinh
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn
Vĩnh Long
--Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn