BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
An Giang
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 55464 57405 60053 58820 56732 52640 58379 60594 54911 54687
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
Bạc Liêu
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 22892 25205 25000 28201 28412 25556 24304
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
Bến Tre
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 35846 36762 38339 38693 38019 39216 43181 44038 41875
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
Cà Mau
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 29403 33528 36264 39857 39108 39602 45087 49172 33142 31655
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
Cần Thơ
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 39120 41917 38713 39145 38397 39363 44555 46583 42361 41320
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
Đồng Tháp
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 50596 52605 56599 56792 55164 52366 56690 58457 53745 52529
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
Hậu Giang
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 22077 23715 26669 26596 24734 26911 28601 13818 28345 24574
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
Kiên Giang
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 29403 33528 36264 39857 39108 39602 45087 49172 45906 45449
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
Long An
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 46474 45986 46572 45797 53328 55947 51451
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
Sóc Trăng
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 39017 41031 43107 44907 42117 43946 48831 49146 44557 43186
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
Tiền Giang
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 44552 46017 48836 47556 48492 48308 55973 56921 51214 51852
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
Trà Vinh
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 28519 30159 31395 32306 33279 34878 37711 38141 36355 36228
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)
Vĩnh Long
--Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 28903 31459 35446 35653 34502 31346 40053 37044 35168 34243
----Số trẻ em 3-5 tuổi đi học mẫu giáo (người)