BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 71.4 73.3 79.4 85.6 87.2
An Giang
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 86
Bạc Liêu
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 60.01 64.06 73.8 79.2 79.6 86.4 86.3 85.5 77.5 77
Bến Tre
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 80.6 84.9 86.2 83.4 87.2 94.1 94.6 92.6 95.2
Cà Mau
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 73.48 74.79 71.98 82.3 80.46
Cần Thơ
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 78.73 95.64 95.59 94.3 95 87.4 95.2
Đồng Tháp
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 87.1 94.71
Hậu Giang
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 78 71.4 78.7 200 100 100 100 99.99 84.5 98.8
Kiên Giang
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 83.37 96 96 96 93.54 93.58 93.62 93.68 84 75.7
Long An
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 84.46 86 89 91.2 91.83 92.8 93.5 94.01 91.6 94.82
Sóc Trăng
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 60.77 63.61 65.96 69.5 77.0 75.84 76.71 77.68 87.9 80.68
Tiền Giang
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 87.7 85.7 87.1 94.4 93.2 91.1 98.4 99.8 90.7 95.8
Trà Vinh
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 97 95.88 93.5 97 96.85 96.99 97.3 98.06 85.8 96.6
Vĩnh Long
--Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở (%) 80.79 86.68 83.14 88.45 93.82 89.94 94.46 96.85 94.6 96.11