BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 88.1 91.6 97.6 97.2 98.4 96.4 94.7 94.8
An Giang
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 64 70 94.2 93.3 97.2 93.8 97.7 90.6 93.1 86.2
Bạc Liêu
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 97.4 96.4 94.8 88.9 95.1 96.1 97 96.8 96 90.9
Bến Tre
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 86.8 90.1 96.2 88.8 95.5 96.1 97.1 95.7 95.1 96.7
Cà Mau
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 90.1 98.9 99.7 86.1 98.4 99.1 98.9 96.9 94.8 93
Cần Thơ
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 98.3 96.8 99.1 99.1 98.7 96.8 96.7 97.9
Đồng Tháp
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 92.2 98.39 105.91 92.5 97.4 95.5 98.1 96.6 93.3 96.8
Hậu Giang
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 98.4 95.14 97.72 99.8 97.3 98.8 98.4 98.1 98.5 97.3
Kiên Giang
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 93.6 98.1 91.3 93.7 97.6 96.2 99.1 95 86.4 94.7
Long An
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 96.5 89.5 98.9 93.6 97.4 97.3 99 97.1 93.2 95.3
Sóc Trăng
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 92.5 97.6 89.8 85.9 98.4 98.9 98.1 97.6 92.8 90.9
Tiền Giang
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 99.4 95.5 99.6 88.5 98.3 98.3 99.4 96.6 98.7 98.7
Trà Vinh
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 70.8 97.5 94.5 93 98.1 98.9 99.7 97.3 92.8 95.5
Vĩnh Long
--Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) 90.7 87.7 93.1 92.7 98.3 99.4 96.5 97.8 99.1 98.6