BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 68.3 68.1 66.8 67.4 66.8 67.74
An Giang
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 74.33 73.12 71.24 71.44 71.9 69.95
Bạc Liêu
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 75.23 73.17 71.84 73.15 71.01 72.88
Bến Tre
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 66.16 66.03 65.97 62.84 60.55 57.06
Cà Mau
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 71 67.13 60.83 64.22 64.86 60.99
Cần Thơ
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 68.16 71.07 63.71 66.6 61.84 63.52
Đồng Tháp
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 74.7 75.59 70.41 71.88 72.47 72.7
Hậu Giang
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 71.04 72.7 72.67 72.28 72.37 70.52
Kiên Giang
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 64.78 63.56 64.48 63.84 62.82 68.37
Long An
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 69.61 72.98 67.31 71.54 71.51 76.43
Sóc Trăng
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 68.98 70.16 70.35 66.97 70.52 67.28
Tiền Giang
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 65.42 67.15 67.92 71.08 65.48 71.47
Trà Vinh
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 57.83 54.52 54.98 55.87 56.11 56.98
Vĩnh Long
--Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 66.37 66.98 64.05 60.28 63.88 66.35