BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.08 0.15 0.15 0.15 0.12 0.11 0.12 0.15 0.1820
An Giang
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.06 0.14 0.11 0.14 0.16 0.15 0.14 0.14 0.1808
Bạc Liêu
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.09 0.24 0.19 0.16 0.12 0.11 0.1 0.14 0.1852
Bến Tre
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.1 0.13 0.15 0.1445
Cà Mau
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.1 0.17 0.24 0.22 0.14 0.11 0.1 0.21 0.2501
Cần Thơ
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.07 0.35 0.28 0.27 0.17 0.18 0.17 0.23 0.2889
Đồng Tháp
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.08 0.16 0.2 0.19 0.13 0.1 0.13 0.15 0.2396
Hậu Giang
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.13 0.1 0.1 0.08 0.1 0.09 0.09 0.1 0.0943
Kiên Giang
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.11 0.19 0.17 0.16 0.13 0.11 0.13 0.15 0.1872
Long An
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.09 0.16 0.14 0.13 0.04 0.13 0.09 0.18 0.1678
Sóc Trăng
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.06 0.12 0.12 0.15 0.11 0.08 0.1 0.09 0.1269
Tiền Giang
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.12 0.09 0.08 0.1 0.11 0.1 0.14 0.16 0.1893
Trà Vinh
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.09 0.11 0.1 0.1 0.1 0.09 0.08 0.12 0.1240
Vĩnh Long
--Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV 0.06 0.07 0.13 0.11 0.07 0.09 0.08 0.07 0.1166