BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 99.9 100 100 100 99.9 100 100 100 99.9
An Giang
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 98.1 100 100 100 100 100 100
Bạc Liêu
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 100 100 100 100 100 100 100
Bến Tre
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 99.8 100 100 100 100 100 100
Cà Mau
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 100 99.7 100 99.9 98.9 100 100
Cần Thơ
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 99.5 100 100 100 100 100 100
Đồng Tháp
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 100 100 100 100 100 100 100
Hậu Giang
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 99.9 100 100 100 100 100 100
Kiên Giang
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 99.8 100 100 100 100 100 100
Long An
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 100 100 100
Sóc Trăng
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 100 100 100 100 100.0 100 100
Tiền Giang
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 100 100 100 100 100 100 99.9
Trà Vinh
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 100 100 100 100 100 100 100
Vĩnh Long
--Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ (%) 99.9 100 100 100 100 100 100