BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
An Giang
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
Bạc Liêu
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
Bến Tre
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
Cà Mau
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
Cần Thơ
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
Đồng Tháp
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
Hậu Giang
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
Kiên Giang
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
Long An
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
Sóc Trăng
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
Tiền Giang
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
Trà Vinh
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm
Vĩnh Long
--Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực, thực phẩm (%)
----Lương thực
----Thực phẩm