BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người)
An Giang
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 50430 50432 26633 62558 50652 56012 28195 67351
Bạc Liêu
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 14123 14123 27228 24316 22475 21545 21528 24859
Bến Tre
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 32090 42063 45292 47024 46646 48766 38784 49264
Cà Mau
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 10426 18315 21763 22680 26001 26351 32502 33977
Cần Thơ
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 9406 25944 28469 28588 30968 23832 60236 35339
Đồng Tháp
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 39972 39972 40224 40193 42556 48147 47005 52466
Hậu Giang
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 10106 10106 239323 29343 24827 23755 51304 24770
Kiên Giang
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 18831 29592 10073 9570 38895 38987 34193 44274
Long An
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 29547 36475 40577 44238 59435 53085 50261 50261
Sóc Trăng
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 27847 26981 5143 15673 31321 34670 42517 36709
Tiền Giang
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 21183 50768 57218 67755 63813 56931 71142 64444
Trà Vinh
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 19690 23923 25500 24044 28155 29967 32280 30468
Vĩnh Long
--Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người) 13919 28492 33527 24616 34181 38450 22601 39844