BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người)
An Giang
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 2839 6608 7902 9233 11545 13747 15578
Bạc Liêu
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 2359 2553 2684 3337 3931 4151
Bến Tre
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 3275
Cà Mau
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 5595 6515 6176
Cần Thơ
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 1814 6024 6937 7441 9056 10221 3637
Đồng Tháp
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 24031 24659 30178 40359 40193
Hậu Giang
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 2832 3005 2889 3964 3763 4917 5753
Kiên Giang
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 1719 2103 2319 3151 8069
Long An
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 5908 14108 16929 16370 20533 24506
Sóc Trăng
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 1824 3924 4961 5470 6802 7334
Tiền Giang
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 2110 2164 11052 12706 25500 9248
Trà Vinh
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 4418 6046 5988 6780 8864 8444 11883
Vĩnh Long
--Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người) 5444 6110 7058 13372