BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ suất nhập cư (‰) 1.8 3.1 1.5 2.7 2.2 1.1 1.1 0.6 1 1
An Giang
--Tỷ suất nhập cư (‰) 3.6 3.9 2.2 3.1 4.3 2.1 1.3 1.3 2.1 1.2
Bạc Liêu
--Tỷ suất nhập cư (‰) 2.6 3 2.4 2.5 2.5 1.3 0.7 0.4 0.2 1.4
Bến Tre
--Tỷ suất nhập cư (‰) 2.2 5.8 2.5 5.3 7.4 3.7 2.3 2.5 2.6 2.5
Cà Mau
--Tỷ suất nhập cư (‰) 2.5 4.2 2.4 2.9 2.8 0.5 0.9 0.1 1.1 1.3
Cần Thơ
--Tỷ suất nhập cư (‰) 9.8 6.9 8.9 9.6 8.2 3.1 3.6 7.3 4.4 9
Đồng Tháp
--Tỷ suất nhập cư (‰) 4.1 5.8 2.5 3.8 3.2 1.8 1.2 0.7 2.5 1.6
Hậu Giang
--Tỷ suất nhập cư (‰) 4 7.7 7.7 6.7 4.5 1.8 1.3 0.3 2.7 2.3
Kiên Giang
--Tỷ suất nhập cư (‰) 5.8 7.3 4.4 4.1 3 2 1.9 2.1 0.9 2.8
Long An
--Tỷ suất nhập cư (‰) 5.5 3.8 4.7 4.7 6.2 4.5 3.8 1.3 2.2 9.5
Sóc Trăng
--Tỷ suất nhập cư (‰) 2.8 3.1 2 3.2 3.4 1 1.2 0.7 0.5 1.2
Tiền Giang
--Tỷ suất nhập cư (‰) 9 8.5 8.1 9.8 7.6 4.3 5.3 3.7 4.4 2.7
Trà Vinh
--Tỷ suất nhập cư (‰) 5 11.4 4 9.5 7.4 2.8 1.4 2 1.2 1.7
Vĩnh Long
--Tỷ suất nhập cư (‰) 4.2 7.6 8 9.9 5.6 2.5 4.3 3.9 3.2 3.3