BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Cơ cấu đất (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
An Giang
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
Bạc Liêu
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
Bến Tre
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
Cà Mau
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
Cần Thơ
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
Đồng Tháp
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
Hậu Giang
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
Kiên Giang
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
Long An
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
Sóc Trăng
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
Tiền Giang
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
Trà Vinh
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở
Vĩnh Long
--Cơ cấu đất (%)
----Đất sản xuất nông nghiệp
----Đất lâm nghiệp
----Đất chuyên dùng
----Đất ở