BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình
An Giang
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 50.79
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 34.53
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 39.72
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 55.70
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 15.93
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 49.20
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 15.86
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 29.78
Long An
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 57.27
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 50.48
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 29.62
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 52.71
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định chính việc SXKD của gia đình 44.27