BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình
An Giang
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 69.07
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 64.39
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 76.27
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 75.98
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 71.55
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 78.39
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 69.89
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 67.34
Long An
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 70.24
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 75.02
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 63.38
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 71.35
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quản lý thu chi ngân sách gia đình 71.44