BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ
An Giang
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 14.3
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 15
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 11.7
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 17
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 24.7
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 13.5
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 12.5
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 17.2
Long An
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 18.6
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 12.8
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 16.7
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 11.8
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có máy điều hòa nhiệt độ 16.6