BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính
An Giang
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 5.7
Bạc Liêu
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 5.4
Bến Tre
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 6
Cà Mau
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 5.5
Cần Thơ
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 10.7
Đồng Tháp
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 5.9
Hậu Giang
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 5
Kiên Giang
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 5.7
Long An
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 6.9
Sóc Trăng
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 4.6
Tiền Giang
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 6
Trà Vinh
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 6.1
Vĩnh Long
--Tỷ lệ dân số NỮ trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 7.1