BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính
An Giang
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 49.4519
Bạc Liêu
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 48.8998
Bến Tre
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 49.9962
Cà Mau
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 48.8157
Cần Thơ
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 49.2361
Đồng Tháp
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 49.2367
Hậu Giang
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 49.1899
Kiên Giang
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 49.2752
Long An
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 49.1047
Sóc Trăng
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 49.9651
Tiền Giang
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 49.4282
Trà Vinh
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 50.1440
Vĩnh Long
--Tỷ lệ % dân số NỮ đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 49.0369