Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2019 do Thủ tướng chính phủ ký, về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2013

Bài viết liên quan: