Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 do Thủ tướng chính phủ ký, về việc Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Bài viết liên quan: